Rock Bike Fest - SINEKO BIKE CUP 2020

 

 

ORANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI OHLEDNĚ ZÁVODU

 

• Registrace do MTB závodu pouze na místě a to v sobotu od 9:00 do 11:00

 

• Závod dětí startuje v 10:00 postupně od nejmladších dětí po starší žáky. Po ukončení závodu proběhne vyhlášení vítězů, nejmladší účastníci budou odměněni ihned po závodu.

 

• Hlavní závod Extreme MTB Race odstartuje ve 12:30 ve vlnách od Open po Veterány. Pojede se 19km dlouhý okruh přírodními traily a turistickými cestami přes Palkovické hůrky, na jejímž nejvyšším vrcholu Kubánkov bude občerstvovací stanice. Hlavní kategorie Open a Ženy pojedou dva okruhy (38km), Junioři a Veteráni okruh jeden. Do celkové klasifikace v závodu v kategoriích Open a Ženy stačí objet jeden okruh. Vyhlášení vítězů proběhne na pódiu v 16:10 hodin.

 

• Zápis do závodu na Pumptracku bude probíhat před zahájením závodu od 13:00 do 13:30, kdy bude závod na čas odstartován. Závodníci pojedou jeden po druhém dle věkové kategorie. Vyhlášení vítězů bude následovat po odjetí závodu.

 

 

Kategorie KIDS Fun Race:
• Mimina 1 odrážedla (2017-2019)
• Mimina 2 minikola (2015-2016)
• Přípravka (2013-2014)
Výše uvedené kategorie nemají klasické vyhlášení, každé dítě dostane cenu
ihned po dojezdu závodu.


• Předžáci/Předžačky (2010–2012)
• Mladší žáci/Mladší žačky (2008–2009)
• Starší žáci/Starší Žačky (2006-2007)

• Kadeti/Kadetky (2004-2005)

 

Kategorie EXTREME MTB Race:
• Junioři/Juniorky (2002-2003)
• Open muži/Open ženy (1975-2001)
• Veteráni/Veteránky (1919-1974)

 

Startovné 

KIDS Fun Race (2004-2019)  ....... 50,-Kč

PUMTRACK Race na čas (1919-2016) ...... 50,-Kč

eXtreme MTB Race (1919-2002) ...... 200,-Kč


Startovní čísla

Jezdci, kteří se účastní celého seriálu SINEKO BIKE CUP 2020, budou startovat se startovními čísly, kreré mají přidělené na celou sezonu! Pokud ho ztratí, musí si nechat vyrobit duplikát v hodnotě 100kč.

Ostatní jezdci budou mít přidělená individuální startovní čísla pořadatelem závodu.

 

 

Všeobecná ustanovení

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele. Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat. 

 

Závodník souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace akce Rock Bike Fest a seriálu SINEKO BIKE CUP 2020, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu www.rockbikefest.cz , www.kohoutiskprzno.cz , na facebookových stránkách pořadatelů, na propagačních materiálech, portálech cyklistických a zpravodajských webů apod., a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno osoby resp. osob zobrazených na fotografiích a jiných zvukových a obrazových záznamech. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro doprovod závodníků a diváky.

 

Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném místě. Závodník nemůže startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození! Závodník bude diskvalifikován, jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí.

 

Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí, dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať. Pořadatel závodu si vyhrazuje postavit do první řady na startu až 3 závodníky z řad VIP, sponzorů, patronů apod. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. 

 

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je povinné! Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

 

Závodník porušuje pravidla:
• bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle
vyhrazeného prostoru apod.)
• v případě úmyslného zkrácení tratě
• v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná
pravidla platí i pro doprovod závodníků
• v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky
• pří jízdě bez helmy. Bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě
tlačení, tažení, výměny celého kola
• v případě, že pojede bez startovního čísla

 

Možnosti potrestání porušení pravidel:
• slovní napomenutí
• časová penalizace
• diskvalifikace ze závodu
O trestu rozhoduje ředitel závodu. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

 

Podání protestu:
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději 20 minut
po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné
a definitivní. Pozdější reklamace výsledků zaslané emailem řeší ředitel závodu.

 

Závody jsou určeny především pro děti a širokou cyklistickou veřejnost!!!